Телефон: 0888319290 | 0894701593 

Имейл: julian.dimitrov@dimitrovlaw.bg

Сфери на дейностIcon

Наказателно право

Icon

Вещно право

Icon

Гражданско право

Icon

Облигационно право

Icon

Семейно право

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно независимо от формата на съединяване на исковете.
Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.
При частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът. Когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер.
Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща, а когато плащането на възнаграждението е разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи заплащане на пълния размер на възнаграждението, което е уговорено.