Телефон: 0888319290 | 0894701593 

Имейл: julian.dimitrov@dimitrovlaw.bg

Услуги и цениКонсултация с адвокат:


Услуга Цена
Консултация 100лв. до един час и 100лв. за всеки следващ час
Консултация, касаеща издръжка и домашно насилие 100лв. до един час и 100лв. за всеки следващ час
Писмена консултация 100-300лв.
Консултация по телефона 100лв. до един час и 100лв. за всеки следващ час
Консултация за сделка с недвижим имот включва.преглед на документи, преглед на предварителен договор, проверка на имота за наличие на тежести и проверка на продавача в случай, че е юридическо лице 200лв. за първия час и по 100лв. за всеки следващ
Консултация без преглед на предварителен договор 200лв.
Консултация без преглед на документи 100лв. до един час.


ВАЖНО!


При задържане за срок от 24 часа, кантората осигурява денонощно обслужване и обслужване в празнични и почивни дни. Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява денонощно като възнаграждението е от 1000лв. до 3000лв.


При наемане за водене на дело, подписване на договор и заплащане на адвокатския хонорар в деня на провеждане на консултацията, същата не се заплаща.


Кантората приема разсрочено плащане само когато се касае за процесуално представителство по дела, като последната вноска се заплаща най-късно до първо заседание по делото.


При задържане за срок от 24 часа, кантората осигурява денонощно обслужване и обслужване в празнични и почивни дни. Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява денонощно като възнаграждението е от 1000лв. до 3000лв.
За контакти за запазване на час за консултация кликнете тук!


Цени за правна помощ по наказателни дела:


Услуга Цена
Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата 300лв. на час

За обвиняеми,подсъдими,частни обвинители и частни тъжители:


Услуга Цена
Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода 1500лв. за инстанция + 250лв. за всяко съдебно заседание
Когато за престъплението се предвиждат до 10 години лишаване от свобода 3000лв. за инстанция + 400лв. за всяко съдебно заседание
Когато за престъплението се предвиждат до 15 години лишаване от свобода 6000лв. за инстанция + 400лв. за всяко съдебно заседание
Когато за престъплението се предвиждат над 15 години лишаване от свобода 10 000лв. за инстанция + 400лв. за всяко съдебно заседание
Доживотен затвор 20 000лв. – 30 000лв.

Представителство на пострадали от престъпление:


Услуга Цена
Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода 1000лв. за инстанция + 250лв. за всяко съдебно заседание
Когато за престъплението се предвиждат до 10 години лишаване от свобода 2000лв. за инстанция + 400лв. за всяко съдебно заседание
Когато за престъплението се предвиждат до 15 години лишаване от свобода 5000лв. за инстанция + 400лв. за всяко съдебно заседание
Когато за престъплението се предвиждат над 15 години лишаване от свобода 8000лв. за инстанция + 400лв. за всяко съдебно заседание
Доживотен затвор 10 000лв. – 20 000лв.

Съдействие при налагане мерки за неотклонение:


Услуга Цена
За производство по чл.64 НПК за Първа и Въззивна инстанция 2000лв. без участие по наказателното производство

Предсрочно освобождаване:


Услуга Цена
За процесуално представителство пред Първа и въззивна инстанция 2000лв.
Само за изготвяне на жалба на Първоинстанционното определение 500лв.

Реабилитация:


Услуга Цена
За изготвяне на молба без явяване пред съд 500лв.
За прецесуално представителство в производство за реабилитация 1000лв.

Възобновяване на наказателнo делo:


За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване пред съда - 3/4 от предвидения размер на наказание за престъплението за което лицето е осъдено.
За явяване пред съд - пълния размер на възнаграждението съобразно таблицата.
Цените са в зависимост от размера на наказанието предвидено за престъплението по което лицето е осъдено (може да се види в таблицата по-горе).Обжалване на наказателни постановления:

Услуга Цена
За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление 500лв.
За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление и явяване пред съд 1000лв.

Кореспонденция с държавни, общински органи,
ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:


Услуга Цена
Жалба до МВР и Прокуратура 100лв.
Жалби, молби, уведомления до ЧСИ 200лв.
Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ 200лв.
Проучване на изпълнително дело в кантората (клиентът осигурява препис от делото) 100лв.
Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. от 100лв. до 200лв.

Проучване на дела и даване на становище по тях:


Всички документи по дела се подписват и заверяват „Вярно с оригинала“ от клиента, а при поискване от съда или по желание на клиента, документите се заверяват от адвокат, като за първа страница заверката е на цена 2лв., а за всяка следваща страница 1лв.


Услуга Цена
Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) От 500лв. до 1000лв.
Проучване на дело в съда От 500лв. до 1000лв. + 100лв. за посещение
Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист 100лв.

Касационно обжалване:


Минималното възнаграждение за касационно обжалване е 2000лв. и възнагражденията посочени по-горе се увеличават с 3/4 пред касационната инстанция.


Дела и казуси по семейния кодекс:


Всички частни жалби се таксуват отделно и са на цена не по-ниска от 300 лв. или 3/4 от заплатеният адвокатски хонорар по главното дело.


Услуга Цена
Дело за развод по исков ред Oт 1000лв. + 250лв. за всяко съдебно заседание
Дело за развод по взаимно съгласие 1000лв. без прехвърляне на имущество, с прехвърляне на имущество възнагреждението се увеличва в зависимост от данъчната оценка на имуществото, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС
Брачен договор 500лв.
Родителски права (присъждане, промяна, лишаване) 1500лв. + 400лв. за всяко съдебно заседание
Разрешение за извеждане на дете в чужбина 300лв.
Установяване или оспорване на бащинство 2000лв. + 400лв. за всяко съдебно заседание
Защита от домашно насилие 1000лв. + 250лв. за всяко съдебно заседание
Дело за издръжка От 500лв., като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва
При спор за упражняване на родителските права от 1500лв. + 250лв. за всяко съдебно заседание

Изпълнителни дела:


Услуга Цена
За образуване на изпълнително дело 200лв.

Съдействие при налагане мерки за неотклонение:


За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие хонорарът се определя на база материалния интерес обективиран в изпълнителния лист.


Услуга
До 1000лв. – 100лв. на действие/запор/възбрана
От 1000лв. до 10000лв. – 200лв. + 10% за горницата над 1000лв.
От 10 000лв. до 25 000лв. – 800лв. + 9% за горницата над 10 000лв.
От 25 000лв. до 100 000лв. – 2000лв. +8% за горницата над 25 000лв.
От 100 000лв. до 500 000лв. – 5000лв. + 4% за горницата над 100 000лв.
От 500 000 лв. до 1 000 000 лв.- 13 000 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.
За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител: 300 лв.

Производства по закона за гражданската регистрация:


Услуга Цена
Промяна на име 500лв.
Дела за поставяне под запрещение 1000лв.

Наследство:


Услуга Цена
Приемане на наследство по опис 500лв.
Отказ от наследство 400лв.
Завещание 200лв.

Недвижими имоти:Възнаграждението се определя съобразно сложността на казуса,но не по-малко от двойния размер на предвиденото възнаграждение в наредба 1 за минималните адвокатски възнаграждения за съответния вид услуга.


Производства, представителство и обезщетение по чл. 60 от закона за съдебната власт на лица пострадали от незаконни актове на съдилища общини и държавни органи.